13 کالا

 • بهران توربین

  روغن توربین بهران 100

  تماس بگیرید
  پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی و خوردگی جدا پذیری عالی روغن از آب آزاد سازی بسیار خوب هوا از روغن ( Air Release )
 • بهران توربین

  روغن توربین بهران 150

  تماس بگیرید
  پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی و خوردگی جدا پذیری عالی روغن از آب آزاد سازی بسیار خوب هوا از روغن ( Air Release )
 • بهران توربین

  روغن توربین بهران 32

  تماس بگیرید
  پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی و خوردگی جدا پذیری عالی روغن از آب آزاد سازی بسیار خوب هوا از روغن ( Air Release )
 • بهران توربین

  روغن توربین بهران 46

  تماس بگیرید
  پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی و خوردگی جدا پذیری عالی روغن از آب آزاد سازی بسیار خوب هوا از روغن ( Air Release )
 • بهران توربین

  روغن توربین بهران 68

  تماس بگیرید
  پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی و خوردگی جدا پذیری عالی روغن از آب آزاد سازی بسیار خوب هوا از روغن ( Air Release )
 • روغن توربین بهران EP

  روغن توربین بهران EP 32

  تماس بگیرید
  خاصیت پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی، خوردگی جدا پذیری عالی روغن از آب
 • روغن توربین بهران EP

  روغن توربین بهران EP 46

  تماس بگیرید
  خاصیت پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی، خوردگی جدا پذیری عالی روغن از آب
 • روغن توربین بهران SP-1

  روغن توربین بهران SP-1 100

  تماس بگیرید
  پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی، خوردگی قابلیت کارکرد در دماهای پایین
 • روغن توربین بهران SP-1

  روغن توربین بهران SP-1 150

  تماس بگیرید
  پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی، خوردگی قابلیت کارکرد در دماهای پایین
 • روغن توربین بهران SP-1

  روغن توربین بهران SP-1 32

  تماس بگیرید
  پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی، خوردگی قابلیت کارکرد در دماهای پایین
 • روغن توربین بهران SP-1

  روغن توربین بهران SP-1 46

  تماس بگیرید
  پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی، خوردگی قابلیت کارکرد در دماهای پایین
 • روغن توربین بهران SP-1

  روغن توربین بهران SP-1 56

  تماس بگیرید
  پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی، خوردگی قابلیت کارکرد در دماهای پایین
 • روغن توربین بهران SP-1

  روغن توربین بهران SP-1 68

  تماس بگیرید
  پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی، خوردگی قابلیت کارکرد در دماهای پایین
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها